Odaberite temu za koju želite da pregledate aktuelnosti:

Nezakoniti otkazi, smanjene plate, prinudni odmori..
Otkazana putovanja
Moratorijum
100 evra za lica bez važeće lične karte

Osporavanje neophodnih odredbi ugovora o kreditima i lizingu u pogledu jasno izraženih realnih troškova poslovanja ovih organizacija, ugovorene kamate, zabrana jednostranog uvećanja kamate po bilo kom osnovu, uslova o valutnoj klauzuli.

Mobing na poslu od strane poslodavca odn. ovlašćenih lica poslodavca, neosnovano produžavanje rada na određeno vreme i onda kada su se po zakonu stekli uslovi da takav radni odnos preraste u rad na neodređeno vreme, nezakonit otkaz, neplaćani prekovremeni rad, rad noću, neosiguravanje radnika za slučaj pretrpljene štete na radu i u vezi sa radom, neprimenjivanje odredaba Zakona o zaštiti na radu. 

  • Prava korisnika komunalnih usluga

Neprihvatanje reklamacija od strane JKP za objedinjenu naplatu komunalnih usluga, osporavanje od strane tih JKP statusa trgovca, neosnovano upućivanje primalaca usluga i njihovih reklamacija na pojedinačne pružaoce usluga, naplata zastarelih potraživanja za komunalne usluge, nedovoljno i neblagovremeno pružanje komunalnih usluga van zvaničnih standarda.

  • Prava korisnika osiguravajućih društava

Neosnovano odbijanje i odugovlačenje isplate osigurane sume, upućivanje osiguranika radi obraćanja posrednicima za naknadu štete koji se bave nadripisarstvom i nezakonitom delatnošću za koju su ovlašćeni samo advokati.

  • Prava potrošača

Kupljena roba ima nedostatke, prekoračenje roka isporuke robe, neosnovano odbijanje relevantnih reklamacija, upućivanje na uvoznika, korisnika uvoza i ev. trećeg lica koja mogu biti samo supsidijarno obavezna za otklanjanje nedostataka preko prodavca.

  • Prava diskriminisanih lica