SBB nezakonito povećao račune!

SBB je svojim potrošačima počeo da naplaćuje ,,uslugu štampanja i izdavanja računa u papirnom obliku” po ceni od 100 dinara mesečno, kako bi privoleo što veći broj potrošača da pređu na elektronsku dostavu računa koja je besplatna. Ovakvo postupanje je izričito zabranjeno članom 12 stav 4 Zakona o zaštiti potrošača, što je potvrdila i Tržišna…

EPS NEOSNOVANO NAPLAĆUJE TROŠAK GARANTOVANOG SNABDEVAČA

EPS u okviru računa za utrošenu električnu energiju naplaćuje i cenu za troškove garantovanog snabdevača, kao stalni (fiksni) trošak koji kupac električne energije plaća i kada električnu energiju ne troši. Međutim, računi za utrošenu električnu energiju ne sadrže jasne i precizne informacije koju uslugu potrošač plaća kroz troškove garantovanog snabdevača. Shodno odredbi člana 8, stav…

OTKAZI U ZDRAVSTVU

RADNA OBAVEZA, USMENI NALOZI I OTKAZ Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 doneo je dana 23.6.2020. godine zaključak kojim se predviđa mogućnost premeštanja zdravstvenih radnika u bilo koju ustanovu u državi, kao radne obaveze, usmenim nalogom, bez zaključivanja posebnog aneksa, uz pretnju otkazom ako se ne postupi po nalogu. Ovaj zaključak dostavljen je zdravstvenim…

BLANKO OTKAZ

Da li ste i Vi uz ugovor o radu na potpis dobili i otkaz, tako da ga poslodavac može aktivirati svakom momentu? Kada poslodavac aktivira otkaz, Vi ostajete bez prava na otpremninu i naknadu sa biroa, a do tada pristajete da radite prekovremeno, praznikom, da nemate vikende, godišnji odmor, ne smete da se sindikalno organizujete,…

Zlostavljanje na radu – MOBING

Ukoliko Vas neko na poslu u kontinuitetu vređa, omalovažava, preti Vam (otkazom ili fizičkom silom), upućuje neprimerene komentare sa seksualnom konotacijom, ismeva, kleveće, ignoriše, daje zadatke koji nisu u vezi sa Vašim radnim mestom, ili radi šta drugo sa namerom da povredi Vaše dostojanstvo, ugled, integritet i zdravlje, veoma je moguće da ste žrtva zlostavljanja…

100 evra za lica bez važeće lične karte

Pomoć od 100 evra – za lica bez važeće lične karte Vlada Republike Srbije donela je 24.4.2020. godine uredbu prema kojoj punoletni građani mogu da ostvare pravo na 100 evra novčane pomoći. (,,Uredba o formiranju privremenog registra i načinu uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije u cilju smanjivanja negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom bolesti…

PRAVA PUTNIKA KOJI SU PRISTALI NA ZAMENSKO PUTOVANJE

Vlada RS donela je Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/63/4/reg) navodno kako bi povećala prag zaštite prava putnika. Uredba predviđa mogućnost da organizator putovanja putnicima ponudi zamensko putovanje koje se može realizovati do 31. decembra 2021. godine. Ukoliko putnik ne…