Ciljevi udruženja

Cilj udruženja je pružanje pomoći građanima prilikom ostvarivanja, unapređenja i zaštite njihovih prava priznatih pravnim poretkom Republike Srbije u svim oblastima prava i promocija građanskih prava sa posebnim akcentom na zaštiti onih prava kod kojih je uočena ozbiljna ugroženost, kako po brojnosti lica kojima su prava povređena, tako i po težini posledica sa kojima se tim povodom suočavaju lica kojima su prava povređena.

Neka od prava koja spadaju u ovu kategoriju: 

1. Prava korisnika komunalnih usluga:

Neprihvatanje reklamacija od strane JKP za objedinjenu naplatu komunalnih usluga, osporavanje od strane tih JKP statusa trgovca, neosnovano upućivanje primalaca usluga i njihovih reklamacija na pojedinačne pružaoce usluga, naplata zastarelih potraživanja za komunalne usluge, nedovoljno i neblagovremeno pružanje komunalnih usluga van zvaničnih standarda.

2. Prava klijenata banaka i drugih organizacija koje pružaju finansijske usluge:

Osporavanje neophodnih odredbi ugovora o kreditima i lizingu u pogledu jasno izraženih realnih troškova poslovanja ovih organizacija, ugovorene kamate, zabrana jednostranog uvećanja kamate po bilo kom osnovu, uslova o valutnoj klauzuli.

3. Prava potrošača:

Kupljena roba ima nedostatke, prekoračenje roka isporuke robe, neosnovano odbijanje relevantnih reklamacija, upućivanje na uvoznika, korisnika uvoza i ev. trećeg lica koja mogu biti samo supsidijarno obavezna za otklanjanje nedostataka preko prodavca.

4. Prava iz radnog odnosa:

Mobing na poslu od strane poslodavca odn. ovlašćenih lica poslodavca, neosnovano produžavanje rada na određeno vreme i onda kada su se po zakonu stekli uslovi da takav radni odnos preraste u rad na neodređeno vreme, nezakonit otkaz, neplaćani prekovremeni rad, rad noću, neosiguravanje radnika za slučaj pretrpljene štete na radu i u vezi sa radom, neprimenjivanje odredaba Zakona o zaštiti na radu. 

5. Prava klijenata osiguravajućih društava:

Neosnovano odbijanje i odugovlačenje isplate osigurane sume, upućivanje osiguranika radi obraćanja posrednicima za naknadu štete koji se bave nadripisarstvom i nezakonitom delatnošću za koju su ovlašćeni samo advokati.

6. Prava u postupku izvršenja:

Nepropisno dostavljanje odn. nedostavljanje dužniku relevantnih pismena u izvršnom postupku zloupotrebom instituta oglašavanja na oglasnoj tabli Komore javnih izvršitelja. Izvršenja na nepokretnoj imovini zbog nesrazmerno malog duga, izvršenja dugova dužnika na imovini trećih lica bez zakonom propisanog obaveštenja trećih lica o izvršenju. Protivzakonito narušavanje nepovrednosti stana nasilnim ulaženjem u stan dužnika i trećih lica u odsustvu istih ili njihovih punomoćnika, bez iscrpljenih sredstava zakonskog dostavljanja i zakazivanja ulaska u stan.

7. Prava diskriminisanih lica po bilo kom osnovu.

8. Prava okrivljenih i osuđenih:

Neosnovano određivanje i trajanje pritvora, pravo na pogodnosti za vreme trajanja pritvora i izdržavanje kazne u skladu sa pozitivnim propisima, pravo na uslovni otpust.

9. Prava pacijenata:

Pravo na prirodni redosled ukazivanja lekarske pomoći, potrebnih dijagnostičkih metoda i svih vrsta medicinskih intervencija, pravo na lečenje u osposobljenim i specijalističkim ustanovama po prioritetu vrste i težine oboljenja, naknada štete usled lekarske greške.

10. Prava na suđenje u razumnom roku.

11. Prava na naknadu štete.

Statut udruženja