ŠAHT – Naknada štete

Otvoren, oštećen, klizav šaht… sve su ovo uzroci koji Vam mogu naneti štetu (oštećenje zdravlja, strah, gubitak radne sposobnosti, umanjenje životne aktivnosti…) zbog koje možete zahtevati naknadu štete.

Za naknadu štete odgovorno je lice u zavisnosti od mesta na kojem se nalazi šaht (primera radi, Grad Beograd i JKP Beograd put za šaht na ulici u Beogradu), i lice ,,čiji” je šaht (JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JP Telekom Srbija i dr.)

Za naknadu štete možete se obratiti direktno odgovornom licu, a možete i tužbom preko suda, ukoliko odgovorno lice odbija da Vam naknadi štetu ili odbija da Vam naknadi štetu u punom iznosu, što je gotovo uvek slučaj.

Kako biste povećali svoje šanse da dobijete potpunu naknadu štete, potrebno je da uradite sledeće:

  1. Na licu mesta potražite svedoke. Zamolite ih za kontakt telefon. Obavestite policiju koja će sačiniti službenu belešku o događaju, mada to možete i naknadno učiniti.
  2. Što pre (poželjno je u roku od 24h) otiđite na pregled kod lekara specijaliste. Zavisno od povrede, najčešće će Vam biti potreban ortoped.  Sačuvajte izveštaje lekara i svu prateću medicinsku dokumentaciju.
  3. Sačuvajte sve račune koje ste imali povodom otklanjanja štete (prevoz do lekara, lekarski pregledi, kupovina lekova i pomagala, previjanje, kontrolni pregledi, usluge tuđe nege i pomoći i dr.).
  4. Potražite pomoć psihologa zbog pretrpljenog straha, a naknadno će Vam trebati veštak neuropsihijatar da tačno proceni intenzitet duševnih bolova koje ste trpeli.

Sa prikupljenom dokumentacijom, obratite se odgovornom licu sudskim ili vansudskim putem.

UKOLIKO VAM JE POTREBNA STRUČNA POMOĆ, OBRATITE NAM SE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *