SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Spora pravda nije pravda, ili kako to elegantno kažu englezi, ,,Justice delayed is justice denied”

Pravo na suđenje u razumnom roku garantovano je članom 32 stav 1 Ustava Republike Srbije (,,Sl. glasnik RS”, br. 98/2006) i članom 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava. U Srbiji je od 1. januara 2016. godine u primeni i poseban zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji strankama pruža mogućnost da ubrzaju postupak i da dobiju novčanu satisfakciju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Razumni rok je onaj vremenski period koji je optimalno potreban da se otkloni pravna neizvesnost o postojanju nekog prava ili obaveze, odnosno o osnovanosti optužbe protiv nekog lica. Pritom, brzina postupanja ne sme imati primat u odnosu na kvalitetno vršenje pravde.

Evropski sud za ljudska prava (ESLJP) iznedrio je bogatu praksu i kriterijume za ocenu da li je podnosiocu predstavke u konkretnom slučaju povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, i ova praksa je obavezujuća za domaće sudove.

Tako, iako naš zakon ne definiše pravilo koliko najduže sme da traje sudski postupak da bi se smatralo da je okončan u razumnom roku, praksa ESLJP ukazuje da je period od 2 godine pred jednom sudskom instancom jaka indicija da je u konkretnom slučaju povređeno pravo na suđenje u razumnom roku.

Prema praksi ESLJP, posebno su hitni postupci oni koji se odnose na radne sporove (otkaz, isplata zarade), porodične sporove (odnosi roditelja i dece, starateljstvo, ostvarivanje kontakta), postupci radi naknade štete (saobraćajne nezgode, druge nesreće), krivični postupci (naročito pritvorski), predmeti koji se tiču policijskog nasilja, postupci koji su hitni zbog ličnog svojstva podnosioca (stari, bolesni), i drugi.

Pored vrste predmeta, kriterijumi za ocenu dužine trajanja postupka su ponašanje nadležnih organa i podnosioca predstavke, pоštоvanje prоcesnih prava i оbaveza, pоštоvanje redоsleda u rešavanju predmeta, poštovanje zakоnskih rоkоva prilikom zakazivanje rоčišta, glavnоg pretresa, izrade оdluka, složenost postupka, značaj spora za podnosioca predstavke.

Sledom navedenog, ESLJP je kao uzroke povreda prepoznao, primera radi, duge periode neaktivnosti suda (osam meseci između podnošenja zahteva za sprovođenje istrage i donošenja rešenja o sprovođenju istrage, dve godine i sedam meseci od podizanja optužnice do održavanja prve rasprave, dve godine i sedam meseci za odlučivanja Vrhovnog suda po reviziji, dve i po godine za izradu pismenog otpravka presude i dostavljanje presude strankama, dve godine i osam meseci od podnošenja tužbe do održavanja prvog ročišta), zatim neadekvatnu organizaciju sudova, preopterećenost sudstva, seobe predmeta, čestu promenu sudija, neurednu dostavu poziva i pismena, sporo prosleđivanje spisa žalbenom sudu, nesankcionisane zloupotrebe ovlašćenja stranaka, kašnjenja veštaka u izradi nalaza i mišljenja i druge.

Nadamo se da će naš zakonodavni okvir i sve bogatija praksa ESLJP kao najautoritativnije institucije u ovim pitanjima, uticati na to da se pred domaćim sudovima smanji broj budućih povreda prava na suđenje u razumnom roku. Ovo posebno obzirom da se strankama kojima je ovo pravo povređeno uveliko isplaćuju značajni novčani iznosi na ime naknade nematerijalne štete (zakonom je propisan iznos naknade u rasponu između 300 i 3000 EUR).

Prema rešenju Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (,,Sl. Glasnik RS”, br. 40/2015), postupajućem sudiji ili tužiocu može se naložiti preduzmanje potrebnih radnji (ili okončanje postupka) u narednom roku od 15 dana do 4 meseca, a stranci kojoj je povređeno pravo može se dosuditi naknada nematerijalne štete u iznosu od 300 do 3000 EUR, po srednjem kursu NBS na dan isplate. Naravno, moguće je tražiti i naknadu materijalne štete koju je stranka pretrpela usled nerazumno dugog trajanja postupka. Posebno je važno što su stranke u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku oslobođene obaveze plaćanja sudskih taksi.

Ukoliko se i Vi nalazite u postupku koji prema svakom razumnom shvatanju traje predugo, danas više nego ikada ranije imate mogućnost da zaštitite svoja prava.

PREKO NAŠEG UDRUŽENJA MOŽETE OSTVARITI PUNU ZAŠTITU SVOG PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: UBRZATI OKONČANJE AKTUELNOG POSTUPKA I NAPLATITI NAKNADU ŠTETE, KAKO MATERIJALNE TAKO I NEMATERIJALNE.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *